DJ Maori voor een groot publiek op Festivel.

Huisregels en verkoops­voorwaarden

Huisregels en verkoops­voorwaarden

Huisregels

1. Voorafgaand


Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERDELER en ORGANISATOR
van het evenement (verder "FESTIVEL" genoemd). Met de KOPER/BEZOEKER wordt de persoon bedoeld op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die FESTIVEL bezoekt.
Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld STARNET, Zandstraat 4, 9100 Sint-Niklaas. Met de ORGANISATOR wordt bedoeld FESTIVEL VZW, Schrijnwerkerslaan 5,9140 Temse. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere tickets voor FESTIVEL. De bepalingen inzake 'Privacybeleid' maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard, nu ze in het reserveringsproces ter beschikking zijn gesteld.

2. Reserveringsmodaliteiten & Ticketverkoop


De reservering komt pas definitief tot stand na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop of van een prijscategorie binnen FESTIVEL.

De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien het hier diensten m.b.t. vrijetijdsbesteding betreft, waarvoor in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013 (BS 6 september 2013). Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele
doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot FESTIVEL worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot FESTIVEL. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang
worden geweigerd. Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is ten allen tijde mogelijk.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling. De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de vermelde
leeftijdsvoorschriften. Ticketprijzen zijn bepaald door de ORGANISATOR inclusief transactiekosten aangerekend door de TICKETVERDELER.

Wijzigingen in de programmatie geven geen recht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De KOPER/BEZOEKER bevestigt ook afstand te doen van enig verhaal van zijn tickets of vouchers in een overmacht situatie.

De inrichting van FESTIVEL (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR

met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.

De TICKETVERDELER en ORGANISATOR wijzen de KOPER/BEZOEKER er op dat het een evenement deels in openlucht betreft en deels in een verwarmde festivaltent, hetgeen eventuele nadelige gevolgen met zich
mee kan brengen (vb. zware regenval, modder,...). De KOPER/BEZOEKER aanvaardt dit risico en kan zich in dit verband op generlei wijze tegen de TICKETVERDELER en/of ORGANISATIE richten.

De online ticketingtool is een B2C verkoopkanaal voor particulieren. Het is niet mogelijk hiervoor een factuur te maken. De KOPER via één van deze kanalen bevestigt aldus door gebruik te maken van dit kanaal geen factuur te willen, dit is enkel mogelijk bij het aangaan van een partnerpakket.

De ORGANISATOR stelt op haar website alle nodige informatie (bv. locatie, tijdstip en prijs) ter beschikking met betrekking tot de evenementen. Bijgewerkte informatie kan tevens worden teruggevonden op de website
van de ORGANISATOR en via haar sociale mediapagina. De KOPER/BEZOEKER wordt hiervan tevens op de hoogte gebracht via e-mail. De KOPER/BEZOEKER is zelf verantwoordelijk om regelmatig en met name
de dag van het evenement de laatst gewijzigde informatie te raadplegen. Op de KOPER/BEZOEKER rust ook de verantwoordelijkheid om (wijzigingen aan) zijn of haar contactgegevens tijdig en correct door te geven, zodat de KOPER/BEZOEKER snel en correct kan worden geïnformeerd over het evenement.

Tickets kunnen worden verkocht met inachtneming van bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, beperkt zicht, locaties met een minimale toegangsleeftijd, niet- aangrenzende
zitplaatsen, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER om ervoor te zorgen dat hij/zij alle informatie op de website met betrekking tot deze beperkingen heeft gelezen op het moment van de
inschrijving voor het evenement.

Voor al uw vragen m.b.t. tickets aangekocht via internet kunt u terecht bij de ORGANISATOR via mail: info@festivel.be.


3. Huisregels

ARTIKEL 1


De KOPER/BEZOEKER & iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de ORGANISATOR worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast, in het bijzonder de leeftijdsvoorschriften. In geval van niet-naleving ervan, heeft de ORGANISATOR het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

ARTIKEL 2


Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om volgende voorwerpen mee te brengen op het festivalterrein, op straffe van inbeslagname door de ORGANISATOR:
• professionele foto-, film-, opnameapparatuur, drones,
• dranken, blik,
• lachgas, drugs,
• dieren (uitgezonderd geleidehonden)
• gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, metalen drinkbussen, gevulde flessen of drinkbussen, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

ARTIKEL 3

De inrichters behouden zich o.a. het recht voor:

- De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
- de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
- de (kleine) handtassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;

ARTIKEL 4


De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:


- verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
- waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
- die moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan; - die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs.

ARTIKEL 5

Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt door of met toestemming van de ORGANISATOR kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het evenement staat de KOPER/BEZOEKER automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.

ARTIKEL 6


De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de KOPER/BEZOEKER op ieder ogenblik te verifiëren.

ARTIKEL 7


Betreding van het festivalterrein of een parkeerterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke fouillering en onderzoek van tassen. Weigering van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht, zonder enig recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 8


De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of welke zaak- of persoonsschade dan ook die de KOPER/BEZOEKER lijdt naar aanleiding van FESTIVEL, zij het op het festivalterrein, parkeerterreinen, daarbuiten of op de reisweg.

ARTIKEL 9


Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan open vuur te maken op het festivalterrein.

ARTIKEL 10


De KOPER/bezoeker kan aan de drank- en eetstanden enkel betalen met een betaalkaart van Festivel. Kaarten kunnen aangekocht worden aan de kassa (administratieve kost van €1). Het bedrag dat nog op de kaart staat kan tot 14 dagen na het event via de website van de leverancier terugbetaald worden. De KOPER/BEZOEKER dient hiervoor zelf de nodige stappen te ondernemen.

ARTIKEL 11


Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het festivalterrein of de parkeerterreinen zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

ARTIKEL 12


Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVEL zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

ARTIKEL 13


Bij afsluiting van het evenement om veiligheids- of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Privacybeleid, Cookie policy en GDPR Beheer


De website www.festivel.be staat onder beheer van Festivel VZW. Adres: Schrijnwerkerslaan 5, 9140 Temse Mail: info@festivel.be BTW-nummer: BE0692.622.164


Gegevens van KOPER/BEZOEKER

- Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.festivel.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
- FESTIVEL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. FESTIVEL kan de gegevens die door de KOPER/BEZOEKER verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Cookies

De website maakt door de nieuwe wet van 10 juli 2012 geen gebruik van persistent Cookies. Dit betekent dat er geen gegevens (zoals taalvoorkeur) permanent worden bewaard tijdens je bezoek aan de website. Alles wordt bijgehouden aan de hand van tijdelijke sessies of functionele cookies. Essentiële cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Door het gebruik van deze cookies werken de basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en de laadtijd. De levensduur van zo’n cookie is tijdelijk, het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt. Functionele cookies gebruikt FESTIVEL om je voorkeuren bij te houden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont. Zo kunnen wij het gebruiksgemak voortdurend optimaliseren. Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

Vragen

De KOPER/BEZOEKER kan met vragen over deze Privacy Policy terecht bij FESTIVEL. De contactgegevens staan vermeld op de website. FESTIVEL is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de KOPER/BEZOEKER daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Disclaimer

Gegevens die door de KOPER/BEZOEKER verstrekt worden


FESTIVEL kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het verwerken van de bestelling.
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

De verwerking wordt gebaseerd op de rechtsgrond contractuele noodzaak.

Gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door de KOPER/BEZOEKER aan FESTIVEL zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

- Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

- Beveiliging.


De gegevens die de KOPER/BEZOEKER aan FESTIVEL verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens


De KOPER/BEZOEKER heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. FESTIVEL kan de KOPER/BEZOEKER in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door FESTIVEL voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing voor de KOPER/BEZOEKER:

- Recht op inzage/toegang: iedere KOPER/BEZOEKER waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

- Recht op rechtzetting: de KOPER/BEZOEKER heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

- Recht om te worden vergeten: de KOPER/BEZOEKER heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.


- Recht om klacht in te dienen: de KOPER/BEZOEKER heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.


- Recht om toestemming in te trekken: elke KOPER/BEZOEKER waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.


- Recht op beperking van de verwerking: de KOPER/BEZOEKER heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


- Recht op overdraagbaarheid: de KOPER/BEZOEKER heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.


- Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen: de KOPER/BEZOEKER heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

5. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de ORGANISATOR per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling. Andere betwistingen inzake de ticketverkoop dienen aan de ORGANISATOR te worden gemeld binnen een redelijke termijn, en maximaal dertig dagen nadat de betwisting is ontstaan.


De ORGANISATOR wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een elektronisch klachtenformulier.


Deze algemene voorwaarden (en eventuele geschillen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht, onverminderd het recht van de consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

6. Slotbepaling

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.